Garantii / Guaranty
Palun sisesta garantiijuhtumi info. Kui Sinu maja, korterit või äripinda ei ole rippmenüüs või esineb mõni muu tehniline probleem, kirjuta oma garantiiprobleemist aadressile garantii@ecoadvice.ee / Report a claim. If your house, apartment or commercial space is not in the drop-down menu or there is another technical problem, write about your warranty problem to garantii@ecoadvice.ee
Teata garantiijuhtumist/ Report a claim
Lisa garantiijuhtum / Add a warranty case +
X

Lubatud failid / Allowed files
doc, jpg, jpeg, gif, png, pdf
Suurus limiit / Max size
10mb

Palun kirjelda garantiijuhtumit täpselt (mis ja millises ruumis juhtus, millal ja kuidas selle avastasid, mis on hetkeseis), võimaluse korral lisa selgitavaid faile. / Please describe the warranty case exactly (what and in what room it happened, when and how it was discovered, what the current situation is), if possible, attach explanatory files.