Garantii / Guaranty
Palun sisesta garantiijuhtumi info. Kui Sinu maja, korterit või äripinda ei ole rippmenüüs või esineb mõni muu tehniline probleem, kirjuta oma garantiiprobleemist aadressile garantii@ecoadvice.ee / Report a claim. If your house, apartment or commercial space is not in the drop-down menu or there is another technical problem, write about your warranty problem to garantii@ecoadvice.ee
Teata garantiijuhtumist/ Report a claim
Lisa garantiijuhtum / Add a warranty case +
X

Lubatud failid / Allowed files
doc, jpg, jpeg, gif, png, pdf
Suurus limiit / Max size
10mb

Palun kirjelda garantiijuhtumit täpselt (mis ja millises ruumis juhtus, millal ja kuidas selle avastasid, mis on hetkeseis), võimaluse korral lisa selgitavaid faile. / Please describe the warranty case exactly (what and in what room it happened, when and how it was discovered, what the current situation is), if possible, attach explanatory files.

Päringu koopia edastatakse automaatselt päringu saatja meilile.